San Lorenzo & Chapuri River

Location:Iquitos, Loreto, Peru